دوشنبه , ۲۹ آبان ۱۳۹۶

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

Four Corners 3B – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: Four Corners 3B Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sun. – Tues. Time: 7 – ۹ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Forouzan Marandi ۱۸٫۵ ۲۰ ۱۷ ۱۴ ۱۳٫۵ ۸ ۹۱ ۲ Hasti Mahmoudi ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۰ ۹۷ ۳ Parmida Javidi ... بیشتر بخوانید »

AEF 3A – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: AEF 3A Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 8 – ۹:۳۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Fatemeh Zabihi ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ Seyed Taha Hosseini ۱۳٫۲ ۲۰ ۸ ۸٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Connect 1C – Miss Darbandi

Report Sheet Level: Connect 1C Teacher’s Name: Miss Darbandi Day: Mon. _ Thurs. Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hossein Farokhi ۵ ۲۰ ۱۰ ۵ ۴ ۳ ۴۷ ۲ Mohammad Hossien Naji Bushehri ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۲ ۱۰ ۸۷ ۳ Yasin Bushehri ۸٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Four Corner 3D – Mr. Taheri

Report Sheet Level: Four Corner 3D Teacher’s Name: Mr. Taheri Day: Tues. – Thurs. Time: 5 – 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Mozhgan Hatami ۸٫۵ ۱۷ ۱۵ ۱۰ ۶٫۵ ۴ ۶۱ ۲ Negin Mozaffari ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۸ ۷ ۷۹ ۳ Narges Alipour ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1B – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Friends 1B     Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sun. – Tues.     Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mojtaba Behzadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۹۹ ۲ Parsa Tabaroki ۲۰ ۱۷ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۸۹ ۳ Ali Rasti ۲۰ ۱۷ ۱۵ ۱۶ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

Family and Freinds1D – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Freinds1D      Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sun. – Tues.             Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Erfan Ganji ۱۸ ۱۵ ۱۶ ۱۴ ۱۸ ۸۰ ۲ Rayn Tofani ۲۰ ۱۷ ۱۹ ۱۶ ۱۹ ۹۱ ۳ Khaled Abartavi ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2C – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Friends 2C     Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sun. –Tues.     Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammad Badiee ۱۹ ۱۷ ۱۹ ۱۶ ۱۸ ۸۹ ۲ Mohammadreza Zarbin ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۱۷ ۲۰ ۹۲ ۳ Shayan Khosravi ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۱۶ ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

FCE 3 – Miss Sharifian

Report Sheet Level: FCE 3 Teacher’s Name: Miss Sharifian Day: Sat. – Wed. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Fateme Chahabi Bushehri ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۲٫۵ ۹ ۹۰٫۵ ۲ Nagin Kavehpour ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۹۶ ۳ Maryam Golestani ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 4C – Miss Sharifian

Report Sheet Level: Four Corners 4C Teacher’s Name: Miss Sharifian Day: Mon. –Thurs. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Yasaman Abdolshahi ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۶ ۲ Narges Golestani ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۱۳ ۱۲ ۸ ۸۹ ۳ Melika Norouzi ۱۴٫۶ ۱۷ ۱۶ ... بیشتر بخوانید »

First Friends 2C – Mrs. Salimiyan

Report Sheet Level: First Friends 2C Teacher’s Name: Mrs. Salimiyan Day: Sat. – Wed. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Zoha Sadat Mirjahanmardi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Setayesh Soleymani Nasab ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۸ ۳ Ailin Mobaraki ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »