جمعه , ۲۸ دی ۱۳۹۷

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

Family and Friends Starters A – Miss Mahmoudi

Report Sheet Level: Family and Friends Starters A Teacher’s Name: Miss Mahmoudi Day: Sat – Wed Time: 5-6 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Poya Bahreini ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Armin Tam ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Erfan Mehrazma ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2C – Miss Mahmoudi

Report Sheet Level: Family and Friends 2C Teacher’s Name: Miss Mahmoudi Day: Sat -Wed Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Maral gharibi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Zahra purali ۱۴ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۶ ۹۰ ۳ Fatemeh ahmadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ... بیشتر بخوانید »

Connect 1A – Mr. Hashemi

Report Sheet Level: Connect1A Teacher’s Name: Mr. Hashemi Day: Saturdays and Wednesdays Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Bigle Yalda ۱۷٫۵ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۶٫۵ ۹۳ ۲ Hatami Mozhgan ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵٫۵ ۹۴٫۵ ۳ Mohseni Mina ۱۸ ۱۲ ۱۸ ۱۸ ۱۷ ۸۳ ۴ Zohrabi ... بیشتر بخوانید »

مجوز رسمی برگزاری دوره از دانشگاه کمبریج انگلستان

مجوز رسمی برگزاری دوره از دانشگاه کمبریج انگلستان

بدنبال تلاشها و پیگیری های مدیریت محترم مجتمع  و دپارتمان زبان انگلیسی،این واحد آموزشی موفق به ثبت نام مجتمع فنی تهران واحد بوشهر بعنوان تنها مرکز برگزاری کلاسهای آمادگی آزمون های بین المللی زبان انگلیسی در دانشگاه کمبریج انگلستان گردید. از این پس متقاضیان آزمون های بین المللی برای شرکت در این آزمونهای با آسودگی خیال میتوانند با این مرکز ... بیشتر بخوانید »

FCE A – Mr. Firoozi

Report Sheet Level: FCE A Teacher’s Name: Mr. Firoozi Day: Sun – Tues – Thurs Time: 6-9 NO Name Midterm 15% Class Participation 15% Homework 15% Class Activity 15% Final Exam 40% Total 100% ۱ Maryam Sharifian ۱۲٫۵ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۲۶٫۲ ۷۹٫۷ ۲ Tamara Rooshan ۱۲٫۵ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۲۴٫۵ ۷۸ ۳ Mahdieh Moradi ۱۰٫۶ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۲۴ ... بیشتر بخوانید »

Connect 2C – Mr. Salimi

Report Sheet Level: Connect 2C Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Mon. & Thur. Time: 19-21 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammad Abdollahi – ۱۶ ۱۶ ۱۸ – ۵۰ ۲ Armin Nikbakht ۱۸ ۱۸ ۱۶ ۱۸ ۱۶ ۸۶ ۳ Younes Vafadar ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۱۶ ۹۱ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Fundamentals B – Mr. Pournabi

Report Sheet Level: Fundamentals B            Teacher’s Name: Mr. Pournabi Day: Sat- Mon – Wed            Time: 18:00 – ۲۱:۰۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mehrdad Arab ۱۴٫۵ ۲۰ ۵ ۵ ۱۰ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۹۵٫۵ ۲ Ramin Mohseni ۱۳ ۲۰ ۵ ۵ ... بیشتر بخوانید »

First Friends 1A – Miss Farrehi

Report Sheet Level: First Friends 1A Teacher’s Name: Miss Farrehi Day: Monday & Thursday Time: 7:00 – ۸:۰۰ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Home Work 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ امیر رضا محمدی ۱۵ ۲۰ ۱۹ ۱۹ ۱۲ ۸۵ ۲ فاطمه غزنویان پور ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۸ ۳ ساینا شمسی ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

Pockets 3C – Mis Jamshidi

Report Sheet Level: Pockets 3C Teacher’s Name: Haniyeh Jamshidi Day: Sun-Tue Time: 18:00 to 19:00 Date: 94/6/2 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Fatima Saretolizadeh ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۹ ۲ Fardad Tufani ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۹ ۳ Fatemeh Yar Ahmadi ۲۰ ۱۸٫۵ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Phonics 4B – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Phonics 4B Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun-Tues Time: 19:00 to 20:00 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Barbod Ahmadi ۱۹ ۱۸٫۵ ۱۸٫۵ ۱۷ ۱۸ ۹۱ ۲ Setayesh Zalekian ۲۰ ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۷ ۳ Mohammad Chakutahi ۱۳ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۷ ۷۵ ۴ ... بیشتر بخوانید »