یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

Connect 1B – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Connect 1B Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun-Tues Time: 16:00 to 18:00 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammad Hossein Mansuri ۱۰٫۲۵ ۱۴ ۱۷ ۱۸ ۶ ۶۵٫۲۵ ۲ Ali Salari ۱۸٫۷۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۶٫۲۵ ۹۵ ۳ Parsa Puryusef ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۸۹ ... بیشتر بخوانید »

Fundamentals A – Mr. Salimi

Report Sheet Level: Fun A Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Sun – Tues – Thurs Time: 15-18 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Zeynab Mohebbi ۱۵ ۱۵٫۵ ۵ ۴٫۵ ۹ ۱۵ ۱۴ ۱۳٫۵ ۹۱٫۵ ۲ Davood Hasan Vand ۱۵ ۱۲٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Summit 1A – Mr. Ehsani

Report Sheet Level: Summit 1A— –Teacher’s Name: Mr. Ehsani Day: Sat-Mon-Wed- – Time: 15-18 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mahsa Chappi ۱۰ ۱۶ ۴ ۵ ۶ ۱۲ ۱۲ ۱۴ ۷۹ ۲ Molood Rafat ۱۲ ۱۸ ۴ ۵ ۹ ۱۲ ... بیشتر بخوانید »

First Friends 3B – Miss Farrehi

Report Sheet Level: First Friends 3B Teacher’s Name: Miss Farrehi Day: Sundays & Tuesdays Time: 6:00 – ۷:۰۰ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ حدیث جباری ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ معصومه مقاتلی ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۷ ۳ سیده فاطمه توکلی ۱۸ ۱۹ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Summit1 B –Mr.Firoozi

Report Sheet Level: Summit 1B ———- Teacher’s Name: Mr. Firoozi Day: Sun – Tues – Thurs ———– Time: ———-Day: NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Sepideh Mahmoodi ۱۲ ۱۵ ۴ ۴ ۷ ۱۳ ۱۳٫۵ ۱۲ ۸۰٫۵ ۲ Ehsan Ebni ۱۰ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 2C – Mrs. Zanganeh

Report Sheet Level: Four Corners 2C Teacher’s Name: Mrs. Zanganeh Day: Sat – Wed Time:4-6 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Sanaz habibi ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۱۸ ۹۰ ۲ Amir hassan karimi ۱۸ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۸ ۸۰ ۳ Mohammad reza ahmadzadeh ۱۵ ۱۸ ۲۰ ۱۹ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

FCE B – Mr. Firoozi

Report Sheet Level: FCE B Teacher’s Name: Mr. Firoozi Day: Sat – Wed Time: 6 – 9 NO Name Oral Exam 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Erfan Zangeneh ۱۲ ۱۵ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۷۰ ۲ Mohammad Reza Norozi ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۶۵ ۳ Saman Taheri ۱۶ ۱۵ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

Story Fun for Starters A – Miss Khosravi

Report Sheet Level: story fun for startersA Teacher’s Name: Miss KHOSRAVIBOUSHEHRI Day: SATURDAY-WEDNSDAY Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ BENYAMIN MOMENI ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۸ ۲ NEGIN MOZAFARI ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ SOROUSH MOZAFARI ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Fundamentals B – Mr. Pournabi

Report Sheet Level: Fundamentals B            Teacher’s Name: Mahmoud Pournabi Day: Sun – Tues – Thur        Time: 18:00 – ۲۱:۰۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mahdiye Papari ۱۴٫۵ ۱۸ ۴٫۲۵ ۴٫۵ ۹٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴ ۱۴ ۹۳٫۲۵ ۲ Soulmaz Rezazadegan ۱۴٫۲۵ ۱۸ ۴٫۲۵ ... بیشتر بخوانید »

چارت آموزشی خردسالان

بیشتر بخوانید »