دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۷

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

Family and Friends 5A – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Family and Friends 5A Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun-Tue-Thurs Time: 18:40-19:40 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Homa Joker ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۱۰ ۹۸ ۲ Masumeh Moghateli ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۱۱ ۱۰ ۹۰ ۳ Sarina Hajebi ۱۶ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST A – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Family and Friends ST A Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun-Tue-Thus Time: 17:30-18:30 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Reza Mosayebi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Matin Mansuri ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۹۶ ۳ Alireza Norouzi ۱۹ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Connect 3A – Sara Doosti

Report Sheet Level: Connect 3A Teacher’s Name: Sara Doosti Day: Sat- wed Time: 5-7 Date: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 15% Oral 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Zahra Pour-Ali ۱۹ ۱۸ ۱۹ ۱۳ ۸ ۱۲ ۸۹ ۲ Sana Samani ۱۹ ۱۸ ۱۹ ۱۳ ۹ ۱۳ ۹۱ ۳ Zahra Alishahi ۱۰ ۱۸ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »

family 1A – Miss Doosti

Children & Teenagers Report Sheet Level: family 1A Teacher’s Name: Miss Doosti Day: sat-wed Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Aylin Mobaraki ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۸ ۲ Zoha Sadat Mirjahanmardi ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۷ ۳ Setayesh Soleymani Nasab ... بیشتر بخوانید »

family 3A – Sara Doosti

Report Sheet Level: family 3A Teacher’s Name: Sara Doosti Day: Sat –Wed Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10%   Total 100% ۱ Helia Zare Amouei ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۸ ۹۰ ۹۰۲ Fatemeh Shams ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۹   ۹۷ ۳ Bita Bahtouei ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

family 4c – Vajihe Ashuri

Report Sheet Level: family 4c Teacher’s Name: Vajihe Ashuri Day: Monday,Thursday Time: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10%   Total 100% ۱ Matin Moji ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰   ۱۰۰ ۲ Mehdi Delsinad ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰   ۱۰۰ ۳ Amirreza Razavi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

connect 3a – vajihe ashuri

Report Sheet Level: connect 3a Teacher’s Name: vajihe ashuri Day: Monday,Thursday Time: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10%   Total 100% ۱ Yasin boushehri ۹ ۱۷ ۲۰ ۱۲ ۱۰ ۸   ۷۶ ۲ Mohammad hossein mozafari ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۱۵ ۱۵ ۱۰   ۹۶ ۳         ... بیشتر بخوانید »

family 4 c – Miss khosravani

Children & Teenagers Report Sheet Level: family 4 c Teacher’s Name: Miss khosravani Day: sun &Thu Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Setayesh Zalakian ۱۷ ۱۸ ۱۷ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۲ ۲ Sadena charkhandeh ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Sarina Heydari ... بیشتر بخوانید »

family 1 D – Miss khosravani

Children & Teenagers Report Sheet Level: family 1 D Teacher’s Name: Miss khosravani Day: sun &Thu Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Mahak Javadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Parnia Khoshghalb ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Hasti Naserian ... بیشتر بخوانید »

family 1 c – Miss khosravani

Children & Teenagers Report Sheet Level: family 1 c Teacher’s Name: Miss khosravani Day: Mon &Thu Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ali asghar Kababizadeh ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Arya Mansouri ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۱۱ ۱۰ ۹۰ ۳ Mohammad ... بیشتر بخوانید »