چهارشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۶

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

Family and Friends 2B – Miss Khosraviboushehri

Level: Family and Friends 2B Teacher’s Name: Miss Khosraviboushehri Day: Sun-Tue Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Golsa Heidari ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۹٫۵ ۹۶٫۵ ۲ Setayesh Zalakian ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۸٫۵ ۹۶٫۵ ۳ Sadena Charkhand ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

تغییر در مدت زمان کلاس های زبان انگلیسی

تغییر در مدت زمان کلاس های زبان انگلیسی

طی برنامه ریزی های انجام شده و با توجه به تغییرات چارت های آموزشی ، مدت زمان برگزاری جلسات کلاس های زبان انگلیسی گروه بزرگسالان از ۲ ساعت به یک ساعت و نیم (۹۰ دقیقه) در سال ۱۳۹۶ تغییر می کند. براین مبنا، مدت زمان طول دوره ها نیز از ۴ هفته به ۵ هفته تغییر می نماید.   بیشتر بخوانید »

AEF 4B – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: AEF 4A Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sat. – Wed. Time: 7 – 9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 20% Oral 15% Total 100% ۱ Fatemeh ChahabiBushehri ۱۸ ۲۰ ۹ ۱۲ ۱۳٫۵ ۱۳٫۵ ۸۶ ۲ Mobina Zahedi ۱۰٫۵ ۱۵٫۵ ۸ ۱۰ ۹ ۱۲ ۶۵ ۳ Sanaz Hajebi ۱۳ ... بیشتر بخوانید »

IELTS 1 – Mr. Firoozi

Report Sheet Level: IELTS 1 Teacher’s Name: Mr. Firoozi Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 15% Class Activity 15% Final Exam 30% Total 100% ۱ Mohammad Bastin ۱۸ ۱۷ ۱۰ ۱۲ ۲۶ ۸۳ ۲ Seyed Ali Khaademi ۱۵ ۱۶ ۰ ۱۲ ۰ ۴۳ ۳ Najmeh Modferi ۱۳ ۲۰ ۱۰ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2C – Miss Farrehi

Report Sheet Level: Family and Friends 2C Teacher’s Name: Miss Farrehi Day: Sun. – Tues. Time: 7 – 8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hesamodin Mahmudi ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۲٫۷۵ ۱۰ ۹۵٫۷۵ ۲ Aref Dehghani Fard ۱۹٫۲۵ ۲۰ ۱۹ ۱۵ ۱۴ ۰۹ ۹۶٫۲۵ ۳ ... بیشتر بخوانید »

AEF 1A – Mr. Faghih

Report Sheet Level: AEF 1A Teacher’s Name: Mr. Faghih Day: Sun. – Tues. – Thur.     Time: 5-7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Maryam NajafiAsl ۱۴٫۵ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۴ ۱۴٫۸۲ ۱۲ ۹۵٫۳۲ ۲ Maryam Jamali ۱۳٫۵ ۱۵ ۵ ۷ ۱۳ ۱۲٫۱۷ ۱۳ ... بیشتر بخوانید »

Connect 1C – Mr. Ebrahimzadeh

Report Sheet Level: Connect 1C Teacher’s Name: Mr. Ebrahimzadeh Day: Sat. – Wed. Time: 7 – 9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ariyan Salem Abadi ۱۷٫۵ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۳٫۵ ۸ ۹۴ ۲ Mohammad Moein Askari ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۱٫۵ ۶ ۸۷٫۵ ۳ Abolfazl ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2C – Mrs. Fazeli

Report Sheet Level: Family and Friends 2C Teacher’s Name: Mrs. Fazeli Day: Sun. – Thurs. Time: 6-7 NO Name idterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Homa Jokar ۱۹٫۸۰ ۱۹ ۱۸ ۱۴ ۱۵ ۱۰ ۹۵٫۸۰ ۲ Masoume Moghateli ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۱۴ ۱۴ ۹٫۲۵ ۸۷٫۲۵ ۳ Sarina Hajebi ۱۲ ... بیشتر بخوانید »

AEF ST B – Mr. Khedri

Adults Report Sheet Level: AEF ST B Teacher’s Name: Mr. Khedri Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 5-7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Karim Mansouri ۱۱٫۲ ۱۷ ۶ ۶ ۱۳ ۱۲ ۱۳ ۷۸٫۲ ۲ Marjan Mansouri ۹٫۹ ۱۸ ۷ ۹ ۱۳ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1C – Mrs. Ashouri

Report Shee     Level: Family and Friends 1B Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sun. – Tues Time: 6 – 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammad Moradi ۲۰ ۱۳ ۱۷ ۱۵ ۱۵ ۸۰ ۲ Mohammad Badiee ۲۰ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۹۵ ۳ Mohammadreza Zarbin ۲۰ ۱۷ ۱۹ ... بیشتر بخوانید »