چهارشنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۷

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

KET A – Miss Abadi

Report Sheet Level : KET A Teacher’s Name: Miss Abadi Day: Sat. – Wed. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 15% Oral 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Mohammad Hossein Nazari ۱۵٫۲ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۱٫۴ ۹۱٫۶ ۲ Ali Korebandi ۱۱٫۲ ۲۰ ۱۷ ۱۵ ۹ ۸٫۴ ۸۰٫۶ ۳ Mohammad Mehdi Saleh ... بیشتر بخوانید »

AEF 1C – Mr. Safari

Report Sheet Level: AEF 1C Teacher’s Name: Mr. Safari Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 5 – ۶:۳۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Reza Khazaei ۱۲٫۳ ۲۰ ۸ ۹ ۱۳ ۹٫۷ ۱۳٫۵ ۸۵٫۵ ۲ Fatemeh Deljoo ۱۲٫۶ ۱۷ ۸٫۵ ۹ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

Connect 1C – Mr. Safari

Report Sheet Level: Connect 1C Teacher’s Name: Mr. Safari Day: Tues. – Thurs. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Zahra Alishahi ۱۰٫۱ ۱۸ ۱۴ ۹ ۱۱٫۱ ۸٫۵ ۷۰٫۷ ۲ Zahra PourAli ۱۷٫۹ ۲۰ ۱۷ ۱۳ ۱۲ ۹٫۵ ۸۹٫۴ ۳ Aida Ghadami ۱۳٫۳ ۲۰ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

AEF ST D – Mr. Boushehri

Report Sheet Level: AEF ST D Teacher’s Name: Mr. Boushehri Day: Sun. – Tues. –Thurs. Time: 6:30 – 8 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Zahra Ahmadi ۱۴ ۲۰ ۸ ۱۰ ۱۵ ۱۳٫۶ ۱۰ ۹۰٫۶ ۲ Fatemeh Barbazoo ۱۰٫۳ ۲۰ ۷ ۱۰ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 3B – Mr. Boushehri

Report Sheet Level: Four Corners 3B Teacher’s Name: Mr. Boushehri Day: Sat. – Wed. Time: 5 _ 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ali Ahmadi ۱۱٫۴ ۱۲ ۰ ۵ ۱۲٫۲ ۱۰ ۵۰٫۶ ۲ Amir Hossein Ghayedi Poor ۱۰ ۱۲ ۱۰ ۵ ۱۰٫۷ ۱۰ ۵۷٫۷ ۳ ... بیشتر بخوانید »

شروع دوره تربیت مدرس بین المللی TESOL + مدرک از استرالیا

شروع دوره تربیت مدرس بین المللی TESOL + مدرک از استرالیا

دوره جدید تربیت مدرس بین المللی TESOL بصورت کارگاهی (۲۰ ساعت) از تاریخ ۱۹ مهرماه روز های زوج راس ساعت ۲۰ الی ۲۲ در واحد مرکزی برگزار می گردد. شرکت کنندگان بصورت تئوری و عملی با تدریس زبان انگلیسی آشنا خواهند شد و در پایان به شرکت کنندگانی که با موفقیت دوره را به پایان برسانند مدرک بین المللی از ... بیشتر بخوانید »

Connect 1B – Miss Darbandi

Report Sheet Level: Connect 1B Teacher’s Name: Miss Darbandi Day: Tues. – Thurs. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Aida Ghadami ۱۷ ۱۹ ۱۹ ۱۵ ۱۰ ۹ ۸۹ ۲ Sara Shakibpoor ۹ ۱۶ ۱۷ ۱۳ ۳ ۷ ۶۵ ۳ Zahra Alishahi ۱۲ ۱۶ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

PET – Mr. Jamali

Report Sheet Level: PET Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 8-9:30 NO Name Reading & Writing 50% Listening 25% Speaking 25% Total 100% ۱ Yousef Zeynabi ۳۵ ۲۰ ۱۴ ۶۹ ۲ Taha Hoseini ۴۱ ۲۲ ۲۰ ۸۳ ۳ Ali Rezazadeh ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۸۰ ۴ Maziar Pirhayati ۳۸ ۱۵ ۱۵ ۶۸ ۵ Elmira Izadbakhsh ۴۰ ... بیشتر بخوانید »

KET – Mr. Jamali

Report Sheet Level: KET Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 5-6:30 NO Name Reading & Writing 50% Listening 25% Speaking 25% Total 100% ۱ Abolfaz Ebrahim Nasab ۴۱ ۲۰ ۲۲ ۸۳ ۲ Danial Hajipour ۴۳ ۲۱ ۲۲ ۸۶ ۳ Maryam Najafi Asl ۴۴ ۲۳ ۲۳ ۹۰ ۴ Sedighe Safari ۴۱ ۲۳ ۲۳ ۸۷ ۵ Zhina ... بیشتر بخوانید »

AEF ST C – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF ST C Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sun. – Tues. –Thurs. Time: 6:30-8 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Nazanin Barbazoo ۱۲٫۵ ۲۰ ۸ ۹ ۱۳ ۱۲ ۱۲ ۸۶٫۵ ۲ Zahra Jamali ۱۳ ۱۸ ۷ ۸ ۱۲ ۱۳ ۱۲٫۵ ... بیشتر بخوانید »