جمعه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

AEF ST B – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: AEF ST B Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sun. _ Tue. _ Thurs. Time: 7_9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Shayan Motri Zadeh ۱۳٫۲ ۱۶ ۰ ۸ ۱۳ ۱۲٫۹ ۱۴ ۷۷٫۱ ۳ Reyhaneh Gezderazi ۱۲ ۱۹ ۷ ۹ ۱۱٫۵ ... بیشتر بخوانید »

AEF ST A – Mr. Khedri

Adults Report Sheet Level: AEF ST A Teacher’s Name: Mr. Khedri Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 5-7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Karim Mansouri ۱۲ ۱۶ ۷ ۸ ۱۰ ۱۳٫۸ ۱۵ ۸۱٫۸ ۲ Marjan Mansouri ۱۰٫۵ ۱۵ ۷ ۸ ۱۰ ... بیشتر بخوانید »

AEF 4A – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: AEF 4A Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sat. – Wed. Time: 7 – 9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 20% Oral 15% Total 100% ۱ Fatemeh ChahabiBushehri ۱۵ ۲۰ ۹ ۱۳ ۱۵ ۱۴ ۸۶ ۲ Mobina Zahedi ۱۲ ۲۰ ۹ ۱۳ ۱۱٫۵ ۱۳ ۷۸٫۵ ۳ Sanaz Hajebi ۱۲ ... بیشتر بخوانید »

AEF 1D – Mr. Pournabi

Report Sheet Level: AEF 1D         Teacher’s Name: Mr. Pournabi Day: Sat. – Mon. – Wed.     Time: 5 – ۷ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ HamidReza Soleymani ۱۲٫۵ ۲۰ ۷ ۹ ۱۳٫۵ ۱۰ ۱۳ ۸۵ ۲ Mokhtar Chelipa ۱۵ ۱۹ ۰ ۱۰ ۱۴٫۵ ... بیشتر بخوانید »

AEF 1B – Mr. Pournabi

Report Sheet Level: AEF 1B         Teacher’s Name: Mr. Pournabi Day: Sat. – Mon. – Wed.     Time: 7 – ۹ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Fatemeh Moghadam Zadeh ۱۴ ۲۰ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۹۳ ۲ Ali GhanbarNezhad ۱۳٫۵ ۱۹ ۱۰ ۶ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 2A – Miss Mohammadi

Report Sheet Level: Four Corners 2A Teacher’s Name: Miss Mohammadi Day: Mon. – Thurs. Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam15% oral 15% Total ۱۰۰%   ۱ AmirHosein Khedri ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۱۴ ۱۳٫۵ ۸ ۹۴٫۵ ۲ Mohammad Sadegh Khedri ۱۴٫۵ ۱۶ ۱۱ ۷٫۵ ۷٫۵ ۶ ۷۱ ۳ Mohammad Mahdi Hajiyani ... بیشتر بخوانید »

پنجمین کارگاه آموزشی زبان انگلیسی

پنجمین کارگاه آموزشی زبان انگلیسی

پنجمین کارگاه آموزشی ویژه زبان آموزان در تاریخ ۷ بهمن ماه با موضوع Wonderful Reading در واحد مرکزی برگزار شد. در این کارگاه به بررسی روش های صحیح مطالعه متون انگلیسی و استفاده هرچه بهتر از این مطالب پرداخته شد. همچنین شرکت کنندگان به تمرین تکنیک ها در کارگاه پرداختند. بیشتر بخوانید »

AEF 3B – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: AEF 3B Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 7 – 9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mehrdad Arab ۱۲٫۱ ۱۹ ۸ ۷٫۵ ۱۳ ۱۰٫۵ ۱۳ ۸۳٫۱ ۲ AmirMohamad Keihan ۱۲٫۶ ۱۸ ۸٫۵ ۸ ۱۱٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3C – Ms. Salimiyan

Report Sheet Level: Family and Friends 3C Teacher’s Name: Ms. Salimiyan Day: Sat. – Wed. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Asal Pouladian ۱۳٫۵ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۸ ۸۱ ۲ Tara Gonbadi ۱۵٫۵ ۱۷ ۱۵ ۱۵ ۹٫۵ ۸ ۸۰ ۳ Bahar Taheri ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

Connect 2B – Mr. Faghih

Report Sheet Level: Connect ۲B  Teacher’s Name: Mr. Faghih   Time:  ۵- ۷  Day : Mon. – Thurs. NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Oral 10٪ Final Exam 15% Total 100% ۱ Mojtaba Khabarkhosh ۱۱ ۱۶ ۱۲ ۱۰ ۰ ۰ ۴۹ ۲ Ghasem Heidarzadeh ۱۳ ۲۰ ۱۹ ۱۰ ۷ ۱۱ ۷۹ ۳ Mohammad Sheri ۱۴ ... بیشتر بخوانید »