چهارشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۶

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

Family and Friends 1D – Miss Letafat

Report Sheet Level: Family and Friends 1D Teacher’s Name: Miss Letafat Day: Sun. _ Tues. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hasti Zare ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۳ ۹ ۹۵ ۲ Farin Shamsi ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۳٫۵ ۱۰ ۹۷٫۵ ۳ Hanieh Bayandari ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends Starter B – Miss Darbandi

Report Sheet Level: Family and Friends Starter B Teacher’s Name: Miss Darbandi Day: Mon. _Thurs. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ali Asghar Kababi Zadeh ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۶ ۲ Aria Mansouri ۱۹ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۸ ۳ Amir ... بیشتر بخوانید »

Exam for Starters – Miss Seddigh

Report Sheet Level: Exam for Starters Teacher’s Name: Miss seddigh Day: Mon. – Thurs. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Sina Adibnezhad ۱۶٫۵ ۲۰ ۱۸ ۱۳ ۱۱ ۸ ۸۶٫۵ ۲ Alireza Talebzarei ۱۸٫۵ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۳ ۸٫۵ ۹۵ ۳ Amiryal Ahmadzadeh ۱۸ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3C – Miss Seddigh

Report Sheet Level: Family and Friends 3C Teacher’s Name: Miss Seddigh Day: Mon. – Thurs. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Amir reza Razavidashti ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۲ ۹ ۹۵ ۲ Alireza Farid ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۳ ۱۲٫۵ ۷ ۸۹٫۵ ۳ Mahdi Delsinad ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1A – Miss Abadi

Report Sheet Level : Family and Friends 1A Teacher’s Name: Miss Abadi Day: Sat. – Wed. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 15% Oral 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Masih Mosavi ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۱۳ ۱۰ ۱۲ ۹۰ ۲ Ariya Soleymani ۱۶ ۱۸ ۱۷ ۱۲ ۷ ۸ ۷۸ ۳ Sobhan GHolami ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends Starter C – Miss Abadi

Report Sheet Level : Family and Friends Starter C Teacher’s Name: Miss Abadi Day: Sat. – Wed. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 15% Oral 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Taha Hosseini ۱۰ ۱۸ ۱۹ ۱۴ ۷ ۱۳ ۸۱ ۲ Saman Dehdari ۲۰ ۱۵ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵ ۹۵ ۳ Parsa ... بیشتر بخوانید »

KET A – Miss Abadi

Report Sheet Level : KET A Teacher’s Name: Miss Abadi Day: Sat. – Wed. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 15% Oral 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Mohammad Hossein Nazari ۱۵٫۲ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۱٫۴ ۹۱٫۶ ۲ Ali Korebandi ۱۱٫۲ ۲۰ ۱۷ ۱۵ ۹ ۸٫۴ ۸۰٫۶ ۳ Mohammad Mehdi Saleh ... بیشتر بخوانید »

AEF 1C – Mr. Safari

Report Sheet Level: AEF 1C Teacher’s Name: Mr. Safari Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 5 – ۶:۳۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Reza Khazaei ۱۲٫۳ ۲۰ ۸ ۹ ۱۳ ۹٫۷ ۱۳٫۵ ۸۵٫۵ ۲ Fatemeh Deljoo ۱۲٫۶ ۱۷ ۸٫۵ ۹ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

Connect 1C – Mr. Safari

Report Sheet Level: Connect 1C Teacher’s Name: Mr. Safari Day: Tues. – Thurs. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Zahra Alishahi ۱۰٫۱ ۱۸ ۱۴ ۹ ۱۱٫۱ ۸٫۵ ۷۰٫۷ ۲ Zahra PourAli ۱۷٫۹ ۲۰ ۱۷ ۱۳ ۱۲ ۹٫۵ ۸۹٫۴ ۳ Aida Ghadami ۱۳٫۳ ۲۰ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

AEF ST D – Mr. Boushehri

Report Sheet Level: AEF ST D Teacher’s Name: Mr. Boushehri Day: Sun. – Tues. –Thurs. Time: 6:30 – 8 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Zahra Ahmadi ۱۴ ۲۰ ۸ ۱۰ ۱۵ ۱۳٫۶ ۱۰ ۹۰٫۶ ۲ Fatemeh Barbazoo ۱۰٫۳ ۲۰ ۷ ۱۰ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »