چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۳۹۶

بایگانی نویسنده: مرضیه ریشهری

Phonics 1A – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Phonics 1A Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun-Tue NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Fatima Saretolizadeh ۲۰ ۱۸٫۵ ۲۰ ۲۰ ۱۸٫۵ ۹۷ ۲ Fatemeh Yar Ahmadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Faeze Yar Ahmadi ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸٫۵ ۹۳٫۵ ۵     ... بیشتر بخوانید »

First Friends 1B – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: First Friends 1B Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun-Tue Time: 20-21 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Home Work 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Fatemeh Ghaznavianpur ۱۶ ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۳ ۲ Melika Taghipur ۱۹ ۱۸٫۵ ۲۰ ۱۹ ۱۷ ۹۳٫۵ ۳ AmirReza Mohammadi ۱۰ ۱۱ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۷۸ ۵ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 3A – Mr. Safarpour

Report Sheet Level: Four Corners 3A Teacher’s Name: Mr. Safarpour Day: Mon – Thurs ———– Time: 17-19 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Amir mirjahanmardi ۱۴٫۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵٫۶ ۹۰٫۴ ۲ Farzad arzhang ۱۷٫۲ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۵٫۲ ۳ Hosein dashtipour ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۴٫۸ ... بیشتر بخوانید »

TOPNOTCH 1A – Mr. Pounabi

Report Sheet Level: Top Notch 1A                Teacher’s Name: Mr. Pournabi Day: Sat & Mon & Wed            Time: 18:00 – ۲۱:۰۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Ramin Mohseni ۱۳ ۲۰ ۴ ۴٫۵ ۱۰ ۱۵ ۱۳٫۵ ۱۳ ۹۳ ۲ Mehrdad Arab ۱۴ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

KET – Mr. Salimi

Report Sheet Level: KET Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Sat – Mon – Wed Time: 15-18 Date: NO Name Reading 25% Writing 25% Listening 25% Speaking 25% Total 100% ۱ Esmaeil Farid ۱۷ ۱۸ ۱۵ ۱۶ ۶۶ ۲ Maryam Booshehri ۱۹ ۲۱ ۲۱ ۲۲ ۸۳ ۳ Fereshteh Nemati Fard ۱۷ ۱۸ ۱۵ ۲۰ ۷۰ ۴ Hossein Sohrabi ۲۰٫۵ ۲۴ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

برگزاری دوره حضوری تربیت مدرس زبان انگلیسی TESOL

برگزاری دوره حضوری تربیت مدرس زبان انگلیسی TESOL

تا به امروز سه دوره تربیت مدرس بین المللی زبان انگلیسی TESOL Foundation Workshop به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با اصول اولیه TESOL و اماده سازی جهت شرکت در دوره Graduate Certificate in TESOL برگزار شده است . مدت زمان هر دوره ۲۰ ساعت می باشد و  در پایان به متقاضیان مدرک بین المللی کارگاه آموزشی TESOL از ... بیشتر بخوانید »

Connect 3A – Mr. Salimi

Report Sheet Level: Connect 3A Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Mon. & Thur. Time: 19-21 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammad Abdollahi ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۹ ۹۶ ۲ Armin Nikbakht ۱۳ ۱۴ ۱۰ ۱۶ ۱۳ ۶۶ ۳ Younes Vafadar ۱۶٫۵ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۷۶٫۵ ۴ ... بیشتر بخوانید »

FCE B – Mr. Mozafari

Report Sheet Level: FCE B Teacher’s Name: Mr. Mozafari Day: Sat – Mod – Wed Time: 6-9 NO Name Midterm 15% Class Activity 15% Homework 15% Class Participation 15% Final Exam 40% Total 100% ۱ Elham Deris ۱۳٫۵ ۱۲ ۱۴ ۱۱ ۳۰ ۸۰٫۵ ۲ Maryam. SH ۱۲٫۵ ۱۲ ۱۴ ۱۴ ۲۸ ۸۰٫۵ ۳ Mahdie Moradi ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۴ ۲۷ ... بیشتر بخوانید »

Connect 1B – Mr. Hashemi

Report Sheet Level: Connect 1B Teacher’s Name: Mr. Hashemi Day: Time: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Hatami Mozhgan ۱۶ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۴ ۸۷ ۲ Mohseni Mina ۱۴ ۱۲ ۱۵ ۱۸ ۱۳ ۷۲ ۳ Zohrabi Maryam ۱۷ ۲۰ ۱۷ ۲۰ ۱۶ ۹۰ ۴         ... بیشتر بخوانید »

TOP NOTCH 3A – Mrs. Daliri

Report Sheet Level: TOP NOTCH 3A Teacher’s Name: Mrs. Daliri Time:18-21 Day: Sun – Tues – Thurs NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Ali Khademi  ۱۳٫۱۸  ۱۸  ۷  ۱۹ ۲ Mahboubeh Najafi ۱۳/۶۰ ۱۹ ۴ ۴/۵ ۹٫۵ ۱۹ ۱۲/۷۵ ۱۴/۲۵ ... بیشتر بخوانید »