جمعه , ۳۰ تیر ۱۳۹۶

دسته‌بندی نشده

AEF Starter D – Mr. Faghih

Report Sheet Level: AEF Starter D Teacher’s Name: Mr. Faghih Day: Sun – Tues -Thurs Time: 5 – 7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mahsa Dezhgir ۱۳ ۱۴ ۸ ۸ ۱۲ ۱۴ ۱۰٫۵ ۷۹٫۵ ۲ SeyedTaha Hosseini ۱۴٫۵ ۲۰ ۱۰ ۹ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »

AEF Starter D – Mr. Faghih

Report Sheet Level: AEF Starter D Teacher’s Name: Mr. Faghih Day: Sun-Tue-Thurs Time: 5 – 7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mahsa Dezhgir ۱۳ ۱۴ ۸ ۸ ۱۲ ۱۴ ۱۰٫۵ ۷۹٫۵ ۲ SeyedTaha Hosseini ۱۴٫۵ ۲۰ ۱۰ ۹ ۱۵ ۱۴ ۱۲ ۹۴٫۵ ... بیشتر بخوانید »

کد دانشجویی نام نام خانوادگی شماره شناسنامه کدملی نام پدر محل صدور نمره حضور وضعیت                     bakh41889 بهاره خجسته پور ۳۵۰۱۴۸۱۰۲۰ ۳۵۰۱۴۸۱۰۲۰ khojasteh pour بوشهر ۹۰۰ حاضر قبول mefa42199 مهدی فخری مقدم ۳۵۰۱۱۸۵۴۱۳ ۳۵۰۱۱۸۵۴۱۳ fakhri moghadam بوشهر ۹۳۳ حاضر قبول momi45985 محمد مهدی میرشکاری ۳۵۰۱۵۲۹۳۵۱ ۳۵۰۱۵۲۹۳۵۱ mirshekari بوشهر ۹۳۳ حاضر قبول ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends Starter B – Miss Khosraviboushehri

Report Sheet Level: Family and Friends Starter B Teacher’s Name: Miss Khosraviboushehri Day: Mon- Thurs Time:5-6 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Home Work 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Darya Saboori ۲۰ ۱۸٫۵ ۲۰ ۸ ۱۵ ۵ ۸۶٫۵ ۲ Bita Faraji ۱۹ ۱۷ ۱۷ ۸ ۰ ۰ ۶۱ ۳ Ainaz Barzekar ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3C – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Friends 3C     Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sat-Wed      Time:8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Amirparsa Kololi ۱۶ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۴ ۷۴ ۲ Benyamin Moemeni ۱۸ ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۹۱ ۳ Elia Hendi ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۱۵ ۸۰ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Report Sheet Level: AEF ST A Teacher’s Name: Mr. Taheri Day: Sat – Mon – Wed Time: 4 – 6 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Alireza Majdi ۱۳ ۱۸ ۷ ۷ ۱۵ ۹ ۱۳ ۸۲ ۲ Mokhtar Chalipa ۱۴٫۵ ۱۸٫۵ ۶ ۷ ... بیشتر بخوانید »

AEF 3A – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 3 A Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat – Mon – Wed Time: 4-6 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Fatemeh Nikravesh ۱۲٫۵ ۱۹ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۰ ۱۲ ۸۴٫۵ ۲ Maryam Bushehri ۱۳٫۵ ۱۹ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ... بیشتر بخوانید »

Kid’s Box 1B – Miss Mahmoodi

Report Sheet Level: Kids Box 1B Teacher’s Name: Miss Mahmoodi Day: Saturday – Wednesday Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Tara Gonbadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Asal Puladiyan ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Asma Rishehri ۱۸٫۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۶ ۹۴٫۵ ... بیشتر بخوانید »

پنجمین جلسه سالانه مجتمع فنی تهران واحد بوشهر

پنجمین جلسه سالانه مجتمع فنی تهران واحد بوشهر

پنجمین جلسه سالانه مجتمع فنی تهران واحد بوشهر در روز پنجشنبه مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ با حضور مدیریت محترم مجتمع فنی تهران واحد بوشهر، کانون قلم چی واحد پسران بوشهر و دفتر بیمه پارس تامین، جناب آقای مهندس محمد مومن زاده و پرسنل محترم این دفاتر مبنی بر ارایه گزارش کار و آمار عملکرد در سال ۱۳۹۳ و ارایه رویکرد ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 2C – Miss Mallaki

Report Sheet Level four Corners 2( c ) Teacher’s Name: Azadeh Mallaki Day: ———–Time: ———-Day: NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Ali Amoee ۱۲ ۱۶ ۳٫۵ ۴ ۸ ۱۳ ۱۲ ۱۳ ۸۱٫۵ ۲ Amir Hossien Bayati ۱۵ ۲۰ ۵ ۵ ... بیشتر بخوانید »