دوشنبه , ۲۹ آبان ۱۳۹۶

دسته‌بندی نشده

Family and Friends ST C – Miss Abadi

Report Sheet Level : Family and Friends ST C Teacher’s Name: Miss Abadi Day: Sat. – Wed. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 15% Oral 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Masih Mosavi ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۱۳ ۱۰ ۰ ۸۰ ۲ Ariya Soleymani ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۲ ۷ ۱۰ ۸۸ ۳ Abolfazl ... بیشتر بخوانید »

Phonics 1A – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Connect 1A Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun. – Tues. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ali Sangari ۱۷ ۱۹ ۱۹ ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۹۰ ۲ Abbas Nemati ۱۵ ۱۹ ۱۷ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۸۹ ۳ Pooya Bahreyni ۱۸ ۱۷ ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

Connect 4A – Miss Khosraviboushehri

Level: Connect 4A Teacher’s Name: Miss Khosraviboushehri Day: Sun. –Tues. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Amir Abas Ghayedi ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۶ ۱۲٫۵ ۷٫۵ ۷۶ ۳ Soroosh Mozafari ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۹ ۱۲٫۵ ۸٫۵ ۸۷ ۴ Amir Parsa Kolali ۱۰ ۱۸٫۵ ۱۰ ۶ ... بیشتر بخوانید »

AEF Starter D – Mr. Faghih

Report Sheet Level: AEF Starter D Teacher’s Name: Mr. Faghih Day: Sun – Tues -Thurs Time: 5 – 7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mahsa Dezhgir ۱۳ ۱۴ ۸ ۸ ۱۲ ۱۴ ۱۰٫۵ ۷۹٫۵ ۲ SeyedTaha Hosseini ۱۴٫۵ ۲۰ ۱۰ ۹ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »

AEF Starter D – Mr. Faghih

Report Sheet Level: AEF Starter D Teacher’s Name: Mr. Faghih Day: Sun-Tue-Thurs Time: 5 – 7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mahsa Dezhgir ۱۳ ۱۴ ۸ ۸ ۱۲ ۱۴ ۱۰٫۵ ۷۹٫۵ ۲ SeyedTaha Hosseini ۱۴٫۵ ۲۰ ۱۰ ۹ ۱۵ ۱۴ ۱۲ ۹۴٫۵ ... بیشتر بخوانید »

کد دانشجویی نام نام خانوادگی شماره شناسنامه کدملی نام پدر محل صدور نمره حضور وضعیت                     bakh41889 بهاره خجسته پور ۳۵۰۱۴۸۱۰۲۰ ۳۵۰۱۴۸۱۰۲۰ khojasteh pour بوشهر ۹۰۰ حاضر قبول mefa42199 مهدی فخری مقدم ۳۵۰۱۱۸۵۴۱۳ ۳۵۰۱۱۸۵۴۱۳ fakhri moghadam بوشهر ۹۳۳ حاضر قبول momi45985 محمد مهدی میرشکاری ۳۵۰۱۵۲۹۳۵۱ ۳۵۰۱۵۲۹۳۵۱ mirshekari بوشهر ۹۳۳ حاضر قبول ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends Starter B – Miss Khosraviboushehri

Report Sheet Level: Family and Friends Starter B Teacher’s Name: Miss Khosraviboushehri Day: Mon- Thurs Time:5-6 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Home Work 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Darya Saboori ۲۰ ۱۸٫۵ ۲۰ ۸ ۱۵ ۵ ۸۶٫۵ ۲ Bita Faraji ۱۹ ۱۷ ۱۷ ۸ ۰ ۰ ۶۱ ۳ Ainaz Barzekar ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3C – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Friends 3C     Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sat-Wed      Time:8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Amirparsa Kololi ۱۶ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۴ ۷۴ ۲ Benyamin Moemeni ۱۸ ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۹۱ ۳ Elia Hendi ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۱۵ ۸۰ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Report Sheet Level: AEF ST A Teacher’s Name: Mr. Taheri Day: Sat – Mon – Wed Time: 4 – 6 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Alireza Majdi ۱۳ ۱۸ ۷ ۷ ۱۵ ۹ ۱۳ ۸۲ ۲ Mokhtar Chalipa ۱۴٫۵ ۱۸٫۵ ۶ ۷ ... بیشتر بخوانید »

AEF 3A – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 3 A Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat – Mon – Wed Time: 4-6 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Fatemeh Nikravesh ۱۲٫۵ ۱۹ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۰ ۱۲ ۸۴٫۵ ۲ Maryam Bushehri ۱۳٫۵ ۱۹ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ... بیشتر بخوانید »