سه شنبه , ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

نتایج آزمون دپارتمان زبان انگلیسی

Family and Friends 5D – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Family and Friends 5D Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sat.- Wed. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ FatemehZahra Hamidi ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۶ ۲ Zahra Liravi ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۵ ۳         ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 4B – Miss Sajedi

Report Sheet Level : Family and Friends 4B Teacher’s Name: Miss Sajedi Day : Mon.- Thu. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Amirreza Razavidashti ۱۷ ۲۰ ۱۹ ۱۴ ۱۲ ۸ ۹۰ ۲ Alireza Farid ۱۷ ۲۰ ۱۹ ۱۴ ۱۲ ۸ ۹۰ ۳ Mahdi Delsinad ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3C – Mrs. Mehrparvar

Report Sheet Level: Family and Friends 3C Teacher’s Name: Mrs. Mehrparvar Day: Sat.- Wed. Time: 7-8 Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Darya Sabouri Jahromi ۱۰ ۲۰ ۱۹ ۱۳ ۱۲ ۹ ۸۳ ۲ Roghayeh Esfandiari ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۷ ۳ Ayla Ahmadzadeh ۱۹ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1D – Mrs. Mehrparvar

Report Sheet Level: Family and Friends 1D Teacher’s Name: Mrs. Mehrparvar Day: Sat.- Wed. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hasti Jamhiri ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۱۴ ۱۱ ۹ ۹۰ ۲ Masoumeh Abartavi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Hanieh Heydari ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST B – Mrs. Mehrparvar

Report Sheet Level: Family and Friends ST B Teacher’s Name: Mrs. Mehrparvar Day: Sat.- Wed. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Pegah Delavari ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۹ ۲ Parand Delavari ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۹ ۳ Meshkat Balam Zadeh ... بیشتر بخوانید »

Connect 2C – Miss Doosti

Report Sheet Level: Connect 2C Teacher’s Name: Miss Doosti Day: Sat.- Wed. Time:7-9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Zeynab Ghaedi ۱۴ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۱۵ ۹۸ ۲ Zahra Alishahi ۱۱ ۱۹ ۱۰ ۸ ۱۳ ۹ ۱۴ ۸۴ ۳ Sana Samani ... بیشتر بخوانید »

AEF ST D – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: AEF ST D Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sat.– Mon.– Wed. Time: 8–۹:۳۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Asghar Ghasemi ۱۰٫۵ ۱۵ ۴ ۶ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۷۰٫۵ ۲ Shaghayegh Mahmoudi ۱۲ ۱۷ ۷ ۸ ۱۰ ۱۲٫۵ ۱۲ ۷۸٫۵ ... بیشتر بخوانید »

AEF 1C & 1D – Mr. Boushehri

Report Sheet Level: AEF 1C & 1D Teacher’s Name: Mr. Boushehri Day: Sun.– Tues.–Thur. Time: 5-6:30 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Najmeh Mosleh ۱۴ ۲۰ ۹ ۱۰ ۱۳ ۱۰٫۵ ۹ ۸۵٫۵ ۲ Fatemeh Tammari ۱۲ ۱۷ ۶ ۱۰ ۱۲ ۷٫۵ ۷ ۷۱٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1D – Mrs. Fakharzade

Report Sheet Level: Family and Friends 1D Teacher’s Name: Mrs. Fakharzade Day: Sat.- Wed. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Davin Zamani ۸ ۱۸ ۱۸ ۱۳ ۱۲ ۸ ۷۷ ۲ Sobhan Mirjavan mardi ۸ ۱۸ ۱۸ ۱۴ ۱۱ ۸ ۷۷ ۳ Sina Bahreyni ۹ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1C – Mrs. Fakharzade

Report Sheet Level: Family and Friends 1C Teacher’s Name: Mrs. Fakharzade Day: Sat.- Wed. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Taha Hosseini ۱۳ ۱۹ ۲۰ ۱۴ ۱۱ ۹ ۸۶ ۲ Saman Dehdari ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۴٫۵ ۱۰ ۹۸٫۵ ۳ Mohammad Taheri ۱۸ ۱۹ ... بیشتر بخوانید »