شنبه , ۵ خرداد ۱۳۹۷

نتایج آزمون دپارتمان زبان انگلیسی

Family and Friends 4A – Miss Seddigh

Report Sheet Level: Family and Friends 4A Teacher’s Name: Miss Seddigh Day: Mon.-Thurs. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Amirreza Razavidashti ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۹۳ ۲ Alireza Farid ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۹۳ ۳ Mahdi Delsinad ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 4A – Miss Sajedi

Report Sheet Level: Family and Friends 4A Teacher’s Name: Miss Sajedi Day: Sun.-Tue. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Setayesh Zalakian ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۸ ۲ Sadena Charkhand ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۸ ۳ Elnaz Dehghani ۱۶ ۲۰ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3B – Miss Letafat

Report Sheet Level: Family and Friends 3B Teacher’s Name: Miss Letafat Day: Sat.- Wed. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Sina Adibnezhad ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۱۴ ۱۳ ۱۰ ۹۳ ۲ Alireza Talebzarei ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۱۰ ۹۷ ۳ Amiryal Ahmadzadeh ۱۹ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2C – Miss Letafat

Report Sheet Level: Family and Friends 2C Teacher’s Name: Miss Letafat Day: Sat.- Wed. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Alireza Hajebzadeh ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۳ ۱۳ ۱۰ ۸۴ ۲ Sina Hamzeyiyan ۱۷ ۲۰ ۱۹ ۱۴ ۱۰ ۱۰ ۹۰ ۳ Erfan Ganji ۱۷ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2B – Mrs. Mehrparvar

Report Sheet Level: Family and Friends 2B Teacher’s Name: Mrs. Mehrparvar Day: Sun.-Tue. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Parsa Mohamadi ۰ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۰٫۵ ۱۰ ۷۴٫۵ ۲ Barbod Ahmadi ۱۷٫۵ ۱۹٫۵ ۲۰ ۱۴ ۱۱ ۹ ۹۱ ۳ Amirhossin Kamali ۱۷ ۱۸٫۵ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1D – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Family and Friends 1D       Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun.- Tue.                        Time: 7-8   NO Name Midterm  ۲۰% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Parsa Tabarokizadeh ۱۷ ۱۹ ۱۸ ۱۵ ۰ ۹ ۷۸ ۲ Ali Rasti ۱۹ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۱۰ ۹۷ ۳ Mojtaba Behzadi ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1C – Miss Obeydi

Report Sheet Level: Family and Friends 1C Teacher’s Name: Miss Obeydi Day: Sun.-Tue. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Fateme Sharifian ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Masoome Ahmadhosseini ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Haniye Poorali ۱۹ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1C – Miss Iji

Report Sheet Level:Family and Friends 1C Teacher’s Name: Miss Iji Day: Sat.- Wed. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hasti Jamhiri ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۰ ۱۰ ۹۱ ۲ Masoumeh Abartavi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Aylar Khordbin ۱۶ ۱۶ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1B – Miss Sajedi

Report Sheet Level : Family and Friends 1B Teacher’s Name: Miss Sajedi Day : Sun.-Tue. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Parnia Khoshghalb ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Mahak Javadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Ayda Salehfar ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1A – Miss Dehghani

Report Sheet Level:Family and Friends 1A Teacher’s Name: Miss Dehghani Day: Mon.- Thurs. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Arya Mansoori ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۱۰ ۹۹ ۲ Mahdi Siyaki ۱۹٫۵ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۹۴٫۵ ۳ Amirabbas Shebelhokama ۱۹٫۵ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »