سه شنبه , ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

نتایج آزمون دپارتمان زبان انگلیسی

Phonics 3B – Miss Letafat

Report Sheet Level: Phonics 3B Teacher’s Name: Miss Letafat Day: Sat.- Wed. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Amir Ali Mahdavikia ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Amir Reza Taghavi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Mahdi Hosseini ۲۰ ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

FCE 5 – Mr. Monfared

Report Sheet Level: FCE 5 Teacher’s Name: Mr. Monfared Day: Sun.- Tues.- Thurs. Time: 8-9:30 NO Name Reading and writing ۵۰% Listening ۲۵% Speaking ۲۵% Total ۱۰۰% ۱ Mehrdad Arab ۳۰ ۱۲٫۵ ۲۲٫۵ ۶۵ ۲ Fatemeh Shamsi ۳۲٫۵ ۱۲٫۵ ۲۰ ۶۵ ۳ Amirhossein Bushehri ۳۲ ۲۰ ۲۵ ۷۷ ۴ Ali Moshrefi ۴۵ ۲۲٫۵ ۲۵ ۹۲٫۵ ۵ Mahdi Mahboobi ۳۵ ۱۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1C – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Family and Friends 1C Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun.- Tues. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Parsa Tabaroki zadeh ۱۶ ۲۰ ۱۷ ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۸۸ ۲ Mojtaba Behzadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Ali Rasti ۰ ... بیشتر بخوانید »

First Friends 3A – Miss Iji

Report Sheet Level: First Friends 3A Teacher’s Name: Miss Iji Day: Sat.- Wed Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Aylin Mobaraki ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Zoha Saadat Mirjahanmardi ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۹ ۱ Setayesh Soleymani nasab ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1B – Miss Iji

Report Sheet Level: Family and Friends 1B Teacher’s Name: Miss Iji Day: Sat.- Wed Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hasti Jamhiri ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۱۳ ۱۳ ۹ ۹۴ ۲ Masoume Abartavi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۱ Aylar Khordbin ۲۰ ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 5B – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Family and Friends 5B Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sat.- Wed. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Zahra Liravi ۱۲ ۱۴ ۱۷ ۱۳ ۱۰٫۵ ۸ ۷۴٫۵ ۲ Tara Gonbadi ۱۴ ۲۰ ۱۶ ۱۳ ۱۲ ۹ ۸۴ ۳ Fatemeh Zahra Hamidi ۱۱ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2A – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Family and Friends 2A Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sat.- Wed. Time: 5-6 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 20% Oral 10% Total 100% ۱ Hasti Zare ۱۳ ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۱۸ ۶ ۸۷ ۲ Farin Shamsi ۹ ۲۰ ۱۹ ۱۵ ۱۹ ۶ ۸۸ ۳ Hanieh Bayandari ۱۲ ۱۶ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST C – Miss Darbandi

Report Sheet Level: Family and Fiends ST C Teacher’s Name: Miss Darbandi Day: Mon.- Thurs. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Mehdi Sayaki ۱۷ ۱۶ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۳ ۲ Hadi Karami Mofrad ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۹ ۳ Ali Asghar ... بیشتر بخوانید »

Connect 2A – Miss Darbandi

Report Sheet Level: Connect 2A Teacher’s Name: Miss Darbandi Day: Mon.- Thurs. Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Mohammad Hossein Naji ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۴ ۱۴ ۱۰ ۹۷ ۲ Yasin Bushehri ۱۳ ۱۷ ۸ ۱۲ ۹ ۹ ۶۸ ۳ Mohammad Hossein Mozafari ۱۹ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3D – Miss Seddigh

Report Sheet Level: Family and Friends 3D Teacher’s Name: Miss Seddigh Day: Mon.- Thurs. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Amir reza Razavidashti ۱۸ ۲۰ ۱۹ ۱۴ ۱۳ ۹٫۵ ۹۳٫۵ ۲ Alireza Farid ۱۹ ۱۶ ۱۹ ۱۴ ۱۲٫۵ ۱۰ ۹۰٫۵ ۳ Mahdi Delsinad ۱۹٫۵ ... بیشتر بخوانید »