جمعه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

نتایج آزمون دپارتمان زبان انگلیسی

Family and Friends 3D – Miss Sajedi

Report Sheet Level: Family and Friends 3D Teacher’s Name: Miss Sajedi Day: Sun.-Tues. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Homa Jokar ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۹ ۹۶ ۲ Masoumeh Moghateli ۱۵ ۱۸ ۱۸ ۱۳ ۱۴ ۸ ۸۶ ۳ Sarina Hajebi ۱۸ ۱۸ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST B – Miss Sajedi

Report Sheet Level : Family and Friends St B Teacher’s Name: Miss Sajedi Day : Sun.-Tues. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Parnia Khoshghalb ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Maryam Farid ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۹ ۹۷ ۳ Yas Farid ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3B – Miss Sajedi

Report Sheet Level: Family and Friends 3B Teacher’s Name: Miss Sajedi Day: Sun.-Tues. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Setayesh Zalakian ۱۸ ۲۰ ۱۹ ۱۵ ۱۴ ۹٫۵ ۹۵٫۵ ۲ Sadena Charkhand ۱۸ ۱۹ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۹٫۵ ۹۵٫۵ ۳ Katayoun Pourbehi ۱۷ ۱۹ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST B – Miss Farrehi

Report Sheet Level: Family and Friends ST B Teacher’s Name: Miss Farrehi Day: Sun. – Tues. Time: 8 – 9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Aria Moallemi ۲۰ ۱۹ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۸ ۲ Ashkan Barati Zade ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1C – Miss Farrehi

Report Sheet Level: Family and Friends 1C Teacher’s Name: Miss Farrehi Day: Sun. – Tues. Time: 6 – 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Barbod Ahmadi ۱۱٫۵۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۱۳٫۵۰ ۱۰ ۸۵ ۲ Amirhossein Kamali ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Sina ... بیشتر بخوانید »

Family and Freinds1C – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Freinds1C     Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sun. – Tues.             Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Erfan ganji ۱۸ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۸ ۸۰ ۳ Rayn tofani ۲۰ ۱۷ ۱۹ ۱۷ ۲۰ ۹۳ ۴ Alireza tangestani poor ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۱۹ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1A – Mrs. Ashour

Report Sheet Level: Family and Friends 1A     Teacher’s Name: Mrs. Ashour Day: Sun. – Tues.             Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mojtaba Behzadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۹۹ ۲ Parsa Tabaroki ۲۰ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۲۰ ۹۴ ۳ Ali Rasti ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST A – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Friends ST A     Teacher’s Name: Mrs. Ashour Day: Mon. –Thurs.             Time:8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Aliashghar Kababizadeh ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Aria Zendehbodi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۹۹ ۳ Mehdi Siaki ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۸ ۹۷ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3B – Mrs. Ashour

Report Sheet Level: Family and Friends 3B     Teacher’s Name: Mrs. Ashour Day: Mon. – Thurs.             Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mehdi Delsinad ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۹۸ ۲ Ammirreza Razavi Dashti ۱۹ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۱۸ ۸۸ ۳ Alireza Farid ۱۹ ۱۷ ۱۸ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2D – Mrs. Ashour

Report Sheet Level: Family and Friends 2D     Teacher’s Name: Mrs. Ashour Day: Mon. – Thur.             Time:6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Sina Adibnejad ۲۰ ۱۷ ۱۷ ۱۶ ۲۰ ۹۰ ۲ Ali Ghasemi ۲۰ ۱۷ ۱۹ ۱۶ ۲۰ ۹۲ ۳ Alireza Talebzarei ۲۰ ۱۷ ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۹۴ ... بیشتر بخوانید »