سه شنبه , ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

نتایج آزمون دپارتمان زبان انگلیسی

Family and Friends 3C – Miss Obeydi

Report Sheet Level: Family and Friends 3C Teacher’s Name: Miss Obeydi Day: Sat.-Mon.-Wed. Time: 8:10-9:10pm NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Shayan Shirkani ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Mohammadreza Zarbin ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Hamidreza Alizade ۱۹ ۲۰ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

Connect 3B – Miss Obeydi

Report Sheet Level: Connect 3B Teacher’s Name: Miss Obeydi Day: Sun.-Tue.-Thurs. Time: 7-8:30 pm NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ayda Qadami ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۱۴ ۱۴ ۸ ۹۴ ۲ Zahea Poorali ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۹ ۹۸ ۳             ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST A – Miss Obeydi

Report Sheet Level: Family and Friends ST A Teacher’s Name: Miss Obeydi Day: Sun.-Tue.-Thurs. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Nastaran Zangane ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Aynaz zareyi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Yasamin Sharifian ۱۹ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2D – Mrs. Fakharzade

Report Sheet Level: Family and Friends 2D Teacher’s Name: Mrs. Fakharzade Day: Sun- Tues Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Milad Bastin ۱۰ ۱۸ ۱۸ ۱۴ ۱۲٫۵ ۸ ۸۰٫۵ ۲ Khaled Abartavi ۱۰ ۱۸ ۱۷ ۱۲ ۸٫۵ ۸ ۷۳٫۵ ۳ Amirhossein Kamali ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1B – Mrs. Fakharzade

Report Sheet Level: Family and Friends 1C Teacher’s Name: Mrs. Fakharzade Day: Sun – Tues Time : 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Danial Barazande ۸ ۲۰ ۱۹ ۱۴ ۱۴٫۵ ۹ ۸۴٫۵ ۲ Mehdi Khoshghalb ۱۲٫۵ ۱۸ ۲۰ ۱۵ ۱۴٫۵ ۱۰ ۹۰ ۳ Ali Abadi ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2D – Mrs. Fakharzade

Report Sheet Level: Family and Friends 2D Teacher’s Name: Mrs. Fakharzade Day: Sun – Tues Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Milad Bastin ۱۰ ۱۸ ۱۸ ۱۴ ۱۲٫۵ ۸ ۸۰٫۵ ۲ Khaled Abartavi ۱۰ ۱۸ ۱۷ ۱۲ ۸٫۵ ۸ ۷۳٫۵ ۳ Amirhossein Kamali ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2A – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Family and Friends 2A Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun-Tues-Thurs Time: 19:50-20:50 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Mahak Javadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Parnia Khosh ghalb ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Hasti Naserian ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 5A – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Family and Friends 5A Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun-Tue-Thurs Time: 18:40-19:40 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Homa Joker ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۱۰ ۹۸ ۲ Masumeh Moghateli ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۱۱ ۱۰ ۹۰ ۳ Sarina Hajebi ۱۶ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST A – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Family and Friends ST A Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun-Tue-Thus Time: 17:30-18:30 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Reza Mosayebi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Matin Mansuri ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۹۶ ۳ Alireza Norouzi ۱۹ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Connect 3A – Sara Doosti

Report Sheet Level: Connect 3A Teacher’s Name: Sara Doosti Day: Sat- wed Time: 5-7 Date: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 15% Oral 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Zahra Pour-Ali ۱۹ ۱۸ ۱۹ ۱۳ ۸ ۱۲ ۸۹ ۲ Sana Samani ۱۹ ۱۸ ۱۹ ۱۳ ۹ ۱۳ ۹۱ ۳ Zahra Alishahi ۱۰ ۱۸ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »