چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۳۹۶

نتایج آزمون دپارتمان زبان انگلیسی

Four Corners 3B – Mr. Sarfarpour

Report Sheet Level: Four Corners 3B ———- Teacher’s Name: Mr. Safarpour Day: Mon – Thur ———– Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Hosein Dashtipour ۱۷٫۲ ۲۰ ۱۶ ۲۰ ۱۲٫۸ ۸۶ ۲ Alireza Karimi ۱۳٫۶ ۱۸ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷۰٫۶ ۳ Farzad Arzhang ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

AEF Starters D – Mr. Pournabi

Report Sheet Level: AEF Starter D                Teacher’s Name: Mr. Pournabi Day: Sat & Mon & Wed            Time: 19:00 – ۲۱:۰۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Homework 10% Class Activity 20% Final Exam 20% Oral 15% Total 100% ۱ Ramin Mohseni ۱۲ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۹٫۵ ۱۳ ۹۲٫۵ ۲ Mehrdad Arab ۱۲٫۵ ۲۰ ۱۰ ۱۹ ۲۰ ۱۴ ۹۵٫۵ ۳ Fatemeh Ahmadi ... بیشتر بخوانید »

Connect 1C – Miss Mahmoodi

Report Sheet Level: Connect 1c ———- Teacher’s Name: Miss Mahmoodi Day: Monday – Thursday —–Time: 5-7 ———-Date: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Ali Korebandi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۷ ۹۷ ۲ Amirhosein Jamyari ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۷ ۹۷ ۳ Mohammad Amin Gharibi ۱۷ ۲۰ ۱۷ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

Connect 3B – Mr. Salimi

Report Sheet Level: Connect 3B Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Mon. & Thur. Time: 19-21 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammad Abdollahi ۱۳٫۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۶٫۵ ۹۰ ۲ Armin Nikbakht ۱۶٫۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵٫۵ ۹۲ ۳ Younes Vafadar ۱۵ ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۱۶ ۸۹ ۴ ... بیشتر بخوانید »

AEF ST A – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF ST A ———- Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sun – Tues – Thurs ———– Time:5-7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Sajad Khalife ۱۰ ۱۵ ۳ ۳ ۷ ۱۳ ۱۵ ۱۴ ۸۰ ۲ Fateme Parvaze ۹ ... بیشتر بخوانید »

Connect 1C – Mr. Hashemi

Report Sheet Level: Connect 1C Teacher’s Name: Mr. Hashemi Day: Saturdays-Wednesdays Time: 19:00-21:00 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Hatami Mozhgan ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۷ ۹۳ ۲ Mohseni Mina ۱۲ ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۱۹ ۸۷ ۳ Zayer Ebrahimi Maryam ۹ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۱۳ ۸۱ ۴ Zohrabi ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 3C – Miss Jamali

Report Sheet Level: Four Corners 3C Teacher’s Name: Miss Jamali Time: 7-9 Date: Sundays-Tuesdays NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Ahmad Pooladian ۱۳٫۵۰ ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۱۷٫۵۰ ۸۷ ۲ Saeed Fonoonizadeh ۱۰٫۵۰ ۱۶ ۱۵ ۱۲ ۱۳٫۵۰ ۶۷ ۳ Hesam Hamidavi ۱۶٫۵۰ ۱۴ ۱۷ ۱۸ ۱۶٫۵۰ ۸۲ ۴ Mohammad ... بیشتر بخوانید »

Connect 3B – Mr. Salimi

Report Sheet Level : Connect 3B Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Mon. & Thur. Time: 19-21 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammad Abdollahi ۱۳٫۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۶٫۵ ۹۰ ۲ Armin Nikbakht ۱۶٫۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵٫۵ ۹۲ ۳ Younes Vafadar ۱۵ ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۱۶ ۸۹ ... بیشتر بخوانید »

AEF 2D – Mr. Salimi

Report Sheet Level: AEF 2D Teacher’s Name: Mr.Salimi Day: Sat – Mon – Wed Time: 16-18 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Alireza Beygi ۱۸٫۴ ۱۸ ۲۰ ۱۷ ۱۶٫۷۵ ۹۰٫۱۵ ۲ Seyed A.F.Shirazi ۱۶٫۴ ۱۶ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۷۷٫۴ ۳ Esmaeel Farid ۱۴ ۱۸ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۷۴ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2B – Miss Doosti

Report Sheet Level: Family and Friends 2 B Teacher’s Name: Miss Doosti Day: Monday-Thursday Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Reyhane Kanani ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Yekta Mashayekhi ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۸٫۵ ۹۴٫۵ ۳ Yas Faghih ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۱۶ ۱۸ ۹۰ ... بیشتر بخوانید »