یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۴

Kid’s Box 2C – Miss Khosraviboushehri

Report Sheet Level: KID’S BOX 2C Teacher’s Name: MISS . KHOSRAVIBOUSHEHRI Day: SATURDAY-WEDNESDAY          Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ MARAL GHARIBI ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ MAHA ROSHANZAMIR ۱۵ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۲ ۳ ZAHRA POORALI ۱۵ ۱۷ ۲۰ ۱۷ ۱۸٫۵ ۸۷٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Connect 2C – Mrs. Zanganeh

Report Sheet Level: Connect 2C Teacher’s Name: Mrs. Zanganeh Day: Mon – Thurs Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Parsa Pouryousef ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۶ ۲ Poryia Poryousef ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸٫۵ ۹۶٫۵ ۳ Ali Ahmadi ۱۸٫۵ ۲۰ ۱۵ ۲۰ ۱۹ ۹۲٫۵ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Connect 2C – Mrs. Zanganeh

Report Sheet Level: Connect 2C Teacher’s Name: Mrs. Zanganeh Day: Mon – Thurs Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Parsa Pouryousef ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۶ ۲ Poryia Poryousef ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸٫۵ ۹۶٫۵ ۳ Ali Ahmadi ۱۸٫۵ ۲۰ ۱۵ ۲۰ ۱۹ ۹۲٫۵ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1A – Miss Doosti

Report Sheet Level: Family and Friends 1A Teacher’s Name: Miss Doosti Day: Mon – Thurs Time:6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Fatemeh Ahmadianfar ۱۹ ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۹۷ ۲ Sharmin Nikfar ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۱۹ ۹۷ ۳ Saniya Faraji ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۱۹ ۹۷ ... بیشتر بخوانید »

AEF 2D – Mr. Pournabi

Report Sheet Level: AEF 2D          Teacher’s Name: Mr. Pournabi Day: Sun – Tues – Thurs      Time: 19:00 – ۲۱:۰۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Hossein Sohrabi ۱۴ ۱۶ ۹٫۵ ۱۰ ۱۴ ۰ ۰ ۶۳٫۵ ۲ Arash Ramezani ۱۴٫۵ ۱۶ ۱۰ ... بیشتر بخوانید »

Family & Friends ST B – Miss Dashti

Report Sheet Level: FAMILY & FRIENDS ST B Teacher’s Name: Miss Dashti Day: Saturday – Wednesday Time: 6 – 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Setareh Adin ۱۸٫۵ ۲۰ ۱۸٫۵ ۲۰ ۲۰ ۹۷ ۲ Anisa Forouzani ۱۸٫۵ ۱۹ ۱۹٫۵ ۱۹٫۵ ۲۰ ۹۶٫۵ ۳ Tarannom Khedri ۱۸٫۵ ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

Kid’s Box 1C – Miss Mahmoodi

Report Sheet Level: Kid’s Box 1C Teacher’s Name: Miss Mahmoodi Day: Saturday-Wednesday Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Melika Abdoei ۱۶٫۵ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۶٫۵ ۸۸ ۲ Maryam Ashki ۱۶٫۵ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۶٫۵ ۹۱ ۳ Tara Gonbadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۴ Maryam ... بیشتر بخوانید »

شروع ترم جدید TESOL

شروع ترم جدید TESOL

بیشتر بخوانید »

Connect 3C – Miss Mahmoodi

Report Sheet Level: Connect 3C Teacher’s Name: Miss Mahmoodi Day: Saturday-Wednesday Time: 6-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mahsa Mahini ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۷ ۷۲ ۲ Noora Shaker ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۷ ۹۷ ۳ Mina Alipur ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸٫۵ ۹۸٫۵ ۴ Narjes Purkabgani ... بیشتر بخوانید »

AEF 1A – Mr. Pournabi

Report Sheet Level: AEF 1A         Teacher’s Name: Mr. Pournabi    Day: Sat & Mon & Wed     Time: 19:00 – ۲۱:۰۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Reza Bazyari ۷ ۱۷ ۱۰ ۸ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۷۶ ۲ Mahmoud Fatemi ۱۴ ۱۹ ۱۰ ۹ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »