یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۵

Family and Friends 1B – Miss Mahmoodi

Report Sheet Level: Family and Friends 1B Teacher’s Name: Miss Mahmoodi Day: Sun – Tues Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Ahoora Tofangchi ۱۴ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۷۸ ۲ Armin Tam ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۹ ۳ Pooya Bahreini ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

Connect 2C – Miss Shamsi

Report Sheet Level: Connect 2C Teacher’s Name: Miss Shamsi Day: Sat – Wed Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Yasin Behzadi ۱۱٫۲ ۱۶ ۱۶ ۱۵ ۱۰٫۷ ۶۸٫۹ ۲ Mohammad Hossein Nazari ۱۸٫۸ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۸٫۹ ۹۵٫۷ ۳ Alireza Rostamaei ۴٫۴ ۱۶ ۱۴ ۱۲ ۷٫۱ ۵۳٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Connect 4B – Ms. Salimiyan

Report Sheet Level: Connect 4B Teacher’s Name: Ms. Salimiyan Day: Sat- Wed Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Yalda Esmaeili ۱۳٫۵ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۱۶٫۵ ۸۹ ۲ Anahita Bahtooi ۱۶٫۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸٫۵ ۹۵ ۳ Zahra Farsi ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۴ ۴ Noora ... بیشتر بخوانید »

AEF 3B – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 3B Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat – Mon – Wed Time: 5-7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Fateme Nik Ravesh ۱۴ ۱۷ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۱۳ ۱۲ ۹۱ ۲ Maryam Bushehri ۱۴ ۱۹ ۱۰ ۱۰ ۱۴ ۱۳ ... بیشتر بخوانید »

شروع دوره Network + I

شروع دوره Network + I

شروع ثبت نام ۱۳۹۵/۰۲/۰۸   بیشتر بخوانید »

First Friends 1C – Miss Sharifian

Report Sheet Level: First Friends 1C Teacher’s Name: Miss Sharifian Day: Sun – Tues Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Aysooda Hosseini ۱۸ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۹۵ ۲ Reyhaneh Barsan ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۹۶ ۳ Faren Shamsi ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۹۷ ... بیشتر بخوانید »

Pockets 1B – Ms. Salimian

Report Sheet Level: Pockets 1B Teacher’s Name: Ms. Salimiyan Day: Sunday- Tuesday Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Fatemeh Sadat Mortazavi ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۹ ۲ Mehdi Hoseyni ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Marziyeh Bahmanyari ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۸ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 4A – Mr. Salimi

Report Sheet Level: Four Corners 4A Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Sun – Tues Time: 19-21 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mehdi Hamidavi ۱۴٫۵ ۱۷ ۱۸ ۱۸ ۱۴٫۵ ۸۲ ۲ M.Mazian Pour ۱۵٫۵ ۱۸ ۱۹ ۱۷ ۱۶ ۸۵٫۵ ۳ Hesam Hamidavi ۱۵ ۱۵ ۱۸ ۱۷٫۵ ۱۷ ۸۲٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Connect 2C – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: Connect 2C Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sat – Wed Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Oral 10% Final Exam 10% Total 100% ۱ Mozhgan Hatami ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۸ ۹ ۸ ۹۲ ۲ Mina Mohseni ۱۷ ۲۰ ۱۷ ۱۲ ۶ ۹ ۸۱ ۳ Maryam Zayer Ebrahimi ۱۵ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

AEF 2A – Mr. Salimi

Report Sheet Level: AEF 2 A Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Sat – Mon – Wed Time:7-9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Narjes Bahraman ۱۵ ۱۷ ۱۰ ۱۰ ۱۳ ۱۴٫۵ ۱۲ ۹۱٫۵ ۲ Zahra Dehdar ۱۳ ۱۷ ۷ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۱۳٫۵ ... بیشتر بخوانید »