یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۵

ثبت نام آزمون آمادگی نظام مهندسی

ثبت نام آزمون آمادگی نظام مهندسی

بیشتر بخوانید »

ثبت نام Adobe Photoshop CC

ثبت نام Adobe Photoshop CC

زمان : دوشنبه و چهارشنبه ساعت : ۱۸:۰۰-۲۱:۰۰ بیشتر بخوانید »

ثبت نام Network+I

ثبت نام Network+I

زمان : یکیشنه و سه شنبه ساعت : ۱۳:۳۰ – ۲۱:۰۰ بیشتر بخوانید »

ثبت نام دوره ۳Ds Max

زمان : یکشنیه و سه شنبه ساعت : ۱۸:۰۰ – ۲۱:۰۰ بیشتر بخوانید »

First Friends 3A

Report Sheet Level: First Friends 3 A Teacher’s Name: Miss Seddigh Day: Sun – Tues Time: 7 – 8   NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Shayan Shirkani ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۹ ۲ Mohammad Reza Zarbin ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۹۸ ۳ Hossein Vazani ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

AEF 4B – Mr. Monfared

Report Sheet Level: AEF 4B Teacher’s Name: Mr. Monfared Day: Sun – Tues – Thurs Time: 7 to 9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Hadi Karoubi ۱۰٫۶۵ ۱۴ ۹ ۵ ۱۲ ۹ ۱۴ ۷۳٫۶۵ ۲ Ali Khademi ۱۰٫۲ ۱۸ ۰ ۶٫۵ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2B – Ms. Salimiyan

Report Sheet Level: Family and Friends 2B Teacher’s Name: Ms. Salimiyan Day: Sat- Wed Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Maryam Mohammadzade ۱۱ ۱۸ ۱۸ ۱۹ ۱۴ ۸۰ ۲ Asma Rishehri ۱۴ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۳ ۳ Melika Abdoi ۱۰ ۱۷ ۱۶ ۱۸ ۱۲ ۷۳ ... بیشتر بخوانید »

AEF 1A – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 1A Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sun – Tues – Thurs Time: 5-7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral Exam 15% Total 100% ۱ Saeed Ashari ۱۲ ۱۸ ۸ ۸ ۸ ۱۳ ۱۴ ۷۳ ۲ Faeze Dehghani ۱۴ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۱۳ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1C – Miss Abadi

Report Sheet Level: Family and Friends 1C Teacher’s Name: Miss Abadi Day: Mon-Thurs Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Sania Faraji ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۶ ۲ Fatemeh Ahmadiani Fard ۱۸٫۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۶٫۵ ۳ Sharmin Nikfar ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۶٫۶ ۹۲٫۴ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1A – Miss Mohammadi

Report Sheet Level: Family and Friends 1A Teacher’s Name: Miss Mohammadi Day: Sat – Wed Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Marjan Khedri ۱۹٫۵ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۲۰ ۹۵٫۵ ۲ Setare Adin ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۹۳ ۳ Anisa Forozani ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۲۰ ۱۹٫۵ ... بیشتر بخوانید »