یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۵

Exam for Starters B – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Exam for Starters B Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun-Tues Time: 6 – 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Home Work 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Hadis Jabari ۰ ۱۰٫۵ ۱۴ ۱۶ ۰ ۴۰٫۵ ۲ Homa Jokar ۱۶٫۵ ۱۸٫۵ ۲۰ ۲۰ ۱۷٫۵ ۹۲٫۵ ۳ Masume Moghateli ۱۹ ۱۵٫۵ ۱۹ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

AEF 1D – Miss Mahmoodpoor

Report Sheet Level: AEF 1D Teacher’s Name: Miss Mahmoodpoor Day: Sat – Mon – Wed Time: 17-19 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ A.Hajiyan ۱۲٫۷۲ ۱۹ ۰ ۷ ۱۰ ۷٫۲۳ ۱۳ ۶۸٫۹۵ ۲ R.Teymoori ۱۲٫۵۷ ۱۹ ۱ ۱۰ ۱۲ ۱۲٫۴۱ ۱۴ ۸۰٫۹۸ ۳ ... بیشتر بخوانید »

PET A – Miss Doosti

Level: PET A   Teacher’s Name: Miss Doosti Day: Sat – Wed Time: 7 – ۹ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Negin Kavehpur ۱۵ ۱۸ ۱۸ ۱۴ ۱۱ ۹ ۸۵ ۲ Sanaz Hajebi ۸ ۱۸ ۱۸ ۱۰ ۵ ۶ ۶۵ ۳ Fatemeh Chahabi ۱۳ ۱۶ ... بیشتر بخوانید »

کد دانشجویی نام نام خانوادگی شماره شناسنامه کدملی نام پدر محل صدور نمره حضور وضعیت                     bakh41889 بهاره خجسته پور ۳۵۰۱۴۸۱۰۲۰ ۳۵۰۱۴۸۱۰۲۰ khojasteh pour بوشهر ۹۰۰ حاضر قبول mefa42199 مهدی فخری مقدم ۳۵۰۱۱۸۵۴۱۳ ۳۵۰۱۱۸۵۴۱۳ fakhri moghadam بوشهر ۹۳۳ حاضر قبول momi45985 محمد مهدی میرشکاری ۳۵۰۱۵۲۹۳۵۱ ۳۵۰۱۵۲۹۳۵۱ mirshekari بوشهر ۹۳۳ حاضر قبول ... بیشتر بخوانید »

حسابداری تخصصی حرفه ای همراه با نرم افزار ویژه بازار کار

بیشتر بخوانید »

Exam for Starters B – Miss Khosraviboushehri

Report Sheet Level: Exam for Starters B          Teacher’s Name: Miss Khosraviboushehri Day: Mon -Thurs Time: 7-8 NO Name Reading & writing 50% Listening 25% Speaking 25% Total 100% ۱ Sania Faraji ۴۸ ۲۵ ۱۷٫۵ ۹۰٫۵ ۲ Fatemeh A hmadianfar ۴۳ ۲۵ ۱۶٫۲۵ ۸۴٫۲۵ ۳ Sarina Barati ۴۸ ۲۵ ۱۷٫۵ ۹۰٫۵ ۴ Anita Akabarian ۳۹ ۲۵ ۱۵ ۷۹ ۵   ... بیشتر بخوانید »

KET B – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: KET B Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sat – Wed Time: 5_7 NO Name Reading & Writing 50% Listening 25% Speaking 25% Total 100% ۱ Anahita Bahtooi ۴۵٫۵ ۱۷ ۲۳٫۵ ۸۶ ۲ Zahra Farsi ۴۲ ۲۲ ۲۰ ۸۴ ۳ Parisa Dehdar ۳۳٫۵ ۲۲ ۲۲٫۵ ۷۸ ۴ Fatemeh Zahra Chahshouri ۱۵٫۵ ۷ ۲۰ ۴۲٫۵ ۵ Mina Alipour ۲۵ ... بیشتر بخوانید »

AEF 4A – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 4A Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sun – Tues – Thurs Time: 7-9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Amir Mir Jahan Mardi ۱۴ ۲۰ ۸ ۱۰ ۱۳ ۱۴ ۱۴ ۹۳ ۲ Ebtesam Jabari ۱۳ ۰ ۰ ۹ ۱۲ ... بیشتر بخوانید »

Connect 3A – Miss Abadi

Report Sheet Level: Connect 3A Teacher’s Name: Miss Abadi Day: Sat – Wed Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 15% Oral 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Hossein Nasouri ۸٫۸ ۱۶ ۲۰ ۱۰ ۵ ۷٫۵ ۶۷٫۳ ۲ Amin Jokar ۱۶٫۸ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۸ ۱۲٫۳ ۹۲٫۱ ۳ Amirreza Jokar ۱۳٫۸ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Connect 3A – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Connect 3A Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun – Tue Time: 7 – 9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Home Work 10% Class Activity 15% Final Exam 20% Oral 15% Total 100% ۱ Aryana Hasan Hoseini ۱۶ ۱۶ ۱۰ ۱۳ ۱۳٫۵ ۱۱ ۷۹٫۵ ۲ Hasti Mahmudi ۱۹٫۷۵ ۲۰ ۱۰ ۱۴٫۵ ۱۸ ۱۳ ۹۵٫۲۵ ۳ Negin ... بیشتر بخوانید »