یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۵

AEF ST B – Mr. Safarpour

Report Sheet Level: AEF ST B Teacher’s Name: Mr. Safarpour Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 5-7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mohamadmehdi Basereh ۱۴٫۲۵ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۹۸٫۲۵ ۲ Sahand Lotfi ۱۲٫۶ ۱۹ ۷ ۸ ۱۳ ۱۱٫۰۷ ... بیشتر بخوانید »

FCE 4 – Mr. Monfared

Report Sheet Level: FCE 4 Teacher’s Name: Mr. Monfared Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 7_9 NO Name Midterm 15% Class Participation 15% Homework 15% Class Activity 15% Final Exam 30% Oral 10% Total 100% ۱ Ali Khademi ۸٫۵ ۱۲ ۱۱ ۱۵ ۱۵ ۹ ۷۰٫۵ ۲ Amin Bolkheir ۴٫۲۵ ۱۳ ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۹ ۷۱٫۲۵ ۳ Najmeh Modferi ۱۳٫۲۵ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends Starter A – Miss Iji

Report Sheet Level: Family and Friends Starter A Teacher’s Name: Miss Iji Day: Sat. – Wed. Time: 6 – 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hossein Hosseini ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۳ ۹ ۹۶ ۲ Mojtaba Mashhadpoor ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۹ ۹۹ ۳ ... بیشتر بخوانید »

دومین کارگاه آموزشی ویژه زبان آموزان

دومین کارگاه آموزشی ویژه زبان آموزان

دومین کارگاه آموزشی با موضوع ۲۰ نکته کلیدی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ در دفتر مرکزی (واحد دختران) برگزار شد. در این کارگاه زبان آموزان در کنار یادگیری نکات کلیدی به پرسش سوالات متعددی پرداختند که به تمامی سوالات جواب کامل و علمی داده شد. امید است که در آینده کارگاه های متعدد آموزشی با موضوعات مهم ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 1D – Miss Sharifian

Report Sheet Level: Four Corners 1D Teacher’s Name: Miss. Sharifian Day: Mon. –Thurs. Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Mohammad Amin Heidari ۱۸ ۲۰ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۷ ۲ Amir Hossein Zangane Nejad ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۱ ۱۰ ۹۲ ۳ MohammadSadegh Khedri ... بیشتر بخوانید »

AEF 3B – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: AEF 3B Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 7 – 9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mehrdad Arab ۱۱٫۸ ۲۰ ۸ ۷٫۵ ۱۳٫۵ ۱۱ ۱۳ ۸۴٫۸ ۲ AmirMohamad Keihan ۱۲ ۲۰ ۸٫۵ ۸ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2A – Mrs. Fazeli

Report Sheet Level: Family and Friends 2A Teacher’s Name: Mrs. Fazeli Day: Sun. – Tues. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hadis Jabari ۱۹٫۵ ۲۰ ۱۸ ۱۵ ۱۴ ۱۰ ۹۶٫۵ ۲ Homa Jokar ۱۶٫۵ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۳٫۵ ۷ ۸۴ ۳ Masumeh Moghateli ۱۸٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST B – Miss Iji

Report Sheet Level: Family and Friends ST B Teacher’s Name: Miss Iji Day: Sat. – Wed. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Mohammad shaabani ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۱۰ ۹۹ ۲ Reza farashbandi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۳٫۵ ۱۰ ۹۸٫۵ ۳ Mahan tavasoli ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST A – Miss Iji

Report Sheet Level: Family and Friends ST A Teacher’s Name: Miss Iji Day: Mon. – Thurs. Time: 6 – 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hamidreza Bushehrinezhad ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۹ ۹۶ ۲ Mohammadreza Barzegar ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۱۰ ۹۹ ۳ ... بیشتر بخوانید »

CAE 4 – Mr. Firoozi

Report Sheet Level: CAE 4 Teacher’s Name: Mr. Firoozi Day: Sun. – Tues. Time: 7 – 9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 15% Class Activity 15% Final Exam 30% Total 100% ۱ Mina Afsar Deyr ۱۸ ۲۰ ۱۳ ۱۵ ۲۸ ۹۴ ۲ Bahman Bushehri ۱۱ ۲۰ ۱۱ ۱۵ ۲۷ ۸۴ ۳ Parnian Zarei ۱۴ ۱۹ ۱۳ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »