یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۷

Connect 3A – Sara Doosti

Report Sheet Level: Connect 3A Teacher’s Name: Sara Doosti Day: Sat- wed Time: 5-7 Date: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 15% Oral 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Zahra Pour-Ali ۱۹ ۱۸ ۱۹ ۱۳ ۸ ۱۲ ۸۹ ۲ Sana Samani ۱۹ ۱۸ ۱۹ ۱۳ ۹ ۱۳ ۹۱ ۳ Zahra Alishahi ۱۰ ۱۸ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »

family 1A – Miss Doosti

Children & Teenagers Report Sheet Level: family 1A Teacher’s Name: Miss Doosti Day: sat-wed Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Aylin Mobaraki ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۸ ۲ Zoha Sadat Mirjahanmardi ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۷ ۳ Setayesh Soleymani Nasab ... بیشتر بخوانید »

family 3A – Sara Doosti

Report Sheet Level: family 3A Teacher’s Name: Sara Doosti Day: Sat –Wed Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10%   Total 100% ۱ Helia Zare Amouei ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۸ ۹۰ ۹۰۲ Fatemeh Shams ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۹   ۹۷ ۳ Bita Bahtouei ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

family 4c – Vajihe Ashuri

Report Sheet Level: family 4c Teacher’s Name: Vajihe Ashuri Day: Monday,Thursday Time: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10%   Total 100% ۱ Matin Moji ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰   ۱۰۰ ۲ Mehdi Delsinad ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰   ۱۰۰ ۳ Amirreza Razavi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

connect 3a – vajihe ashuri

Report Sheet Level: connect 3a Teacher’s Name: vajihe ashuri Day: Monday,Thursday Time: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10%   Total 100% ۱ Yasin boushehri ۹ ۱۷ ۲۰ ۱۲ ۱۰ ۸   ۷۶ ۲ Mohammad hossein mozafari ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۱۵ ۱۵ ۱۰   ۹۶ ۳         ... بیشتر بخوانید »

family 4 c – Miss khosravani

Children & Teenagers Report Sheet Level: family 4 c Teacher’s Name: Miss khosravani Day: sun &Thu Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Setayesh Zalakian ۱۷ ۱۸ ۱۷ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۲ ۲ Sadena charkhandeh ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Sarina Heydari ... بیشتر بخوانید »

family 1 D – Miss khosravani

Children & Teenagers Report Sheet Level: family 1 D Teacher’s Name: Miss khosravani Day: sun &Thu Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Mahak Javadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Parnia Khoshghalb ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Hasti Naserian ... بیشتر بخوانید »

family 1 c – Miss khosravani

Children & Teenagers Report Sheet Level: family 1 c Teacher’s Name: Miss khosravani Day: Mon &Thu Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ali asghar Kababizadeh ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Arya Mansouri ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۱۱ ۱۰ ۹۰ ۳ Mohammad ... بیشتر بخوانید »

Exam for Movers – Miss khosravani

Children & Teenagers Report Sheet Level: Exam for Movers Teacher’s Name: Miss khosravani Day: sun &tue Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Homa Jokar ۱۹ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۹۶ ۲ Sarina Hajebi ۱۷ ۲۰ ۱۸ ۱۵ ۱۱ ۱۰ ۹۱ ۳ Najmeh Nemati ... بیشتر بخوانید »

family 1 c – Miss khosravani

Children & Teenagers Report Sheet Level: family 1 c Teacher’s Name: Miss khosravani Day: Mon &Thu Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ali asghar Kababizadeh ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Arya Mansouri ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۱۱ ۱۰ ۹۰ ۳ Mohammad ... بیشتر بخوانید »